Мисия на неправителствената организация

Обучение на деца, младежи и възрастни в различните видове изкуство. Работа с младежи, младежки политики и доброволчество.

Цели на организацията

Да развива и утвърждава културните и духовни ценности в гражданското общество,да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуствата.Да предоставя възможност за обучение на всички възрастови групи хора за пълноцена реализация на индивидуалните възможности на всеки човек; 
Да работи и полага грижа за всеки член на обществото попаднал в неравностойно положение, без значение от неговия пол, произход, раса, религия, възраст, образование и др. обуславящи неравнопоставеност между хората.  
Обучение на неравнопоставени членове на обществото за начините и средствата с които да отстояват гарантираните им законодателно права, разясняване на нормативните актове гарантиращи правата им, както и осигуряване на експертна помощ при отстояването им; 
Да предлага на законодателната и изпълнителната власт идеи за промяна и развитие на нормативните актове касаещи защитата и правата на хората в неравностойно положение.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info